Regulamin: dni zniżek 2014

1
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł,  wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").
2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 14 października do 30 listopada 2014 roku, przy czym:
z zastrzeżeniem postanowienia lit. b) Akcja Promocyjna w większości sklepów trwa od 8 do 9 listopada 2014 r.;
dla sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej dokładne terminy trwania akcji zostały opisane na kuponach promocyjnych w wydaniu nr 11/2014 Czterech Kątów
3. Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało opisane na kuponach promocyjnych w wydaniu nr 11/2014 Czterech Kątów oraz na stronie internetowej https://czterykaty.pl/.
§ 2
Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.
2. Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” określają szczegółowo miejsce, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.
3. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Ograniczenia dotyczące czasu trwania Akcji Promocyjnej, asortymentów objętych Akcją Promocyjną, bądź sklepów (lokali), w których Akcja Promocyjna jest prowadzona wynikają wyłącznie z: (i) treści niniejszego regulaminu, (ii) treści kuponów rabatowych lub (iii) publikacji (ogłoszeń, informacji, komunikatów) opublikowanych w „Czterech Kątach” z jednoznacznym wskazaniem, że dotyczą Akcji Promocyjnej.
5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z  numeru 11/2014  Miesięcznika „Cztery Kąty”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.
6. Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj.  nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.
6. Postanowienia ust.1-6 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających wydanie cyfrowe miesięcznika ”LOGO”  w aplikacji zainstalowanej na iPada (pobraną z App Store, Google Play i Samsung Apps) i tablety z systemem Android (pobranej z Google Play). Realizacja kuponu odbywa się poprzez:
- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję „wygeneruj kupon”;
- wykorzystanie kuponu poprzez opcję „zrealizuj kupon” na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne (tablet)  może pozostawać w trybie off-line podczas realizacji kuponu.
§ 3
Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.
§ 4
1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania.
2. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi  rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.
§ 5
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania leżące po stronie osób trzecich.
2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
3. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.czterykaty.pl.

§ 1

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł,  wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").

2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 14 października do 30 listopada 2014 roku, przy czym:z zastrzeżeniem postanowienia lit.b) Akcja Promocyjna w większości sklepów trwa od 8 do 9 listopada 2014 r.;dla sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej dokładne terminy trwania akcji zostały opisane na kuponach promocyjnych w wydaniu nr 11/2014 Czterech Kątów

3. Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało opisane na kuponach promocyjnych w wydaniu nr 11/2014 Czterech Kątów oraz na stronie internetowej https://czterykaty.pl/.

§ 2

Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.

2. Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” określają szczegółowo miejsce, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.

3. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Ograniczenia dotyczące czasu trwania Akcji Promocyjnej, asortymentów objętych Akcją Promocyjną, bądź sklepów (lokali), w których Akcja Promocyjna jest prowadzona wynikają wyłącznie z: (i) treści niniejszego regulaminu, (ii) treści kuponów rabatowych lub (iii) publikacji (ogłoszeń, informacji, komunikatów) opublikowanych w „Czterech Kątach” z jednoznacznym wskazaniem, że dotyczą Akcji Promocyjnej.

5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z  numeru 11/2014  Miesięcznika „Cztery Kąty”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.

6. Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 11/14 miesięcznika „Cztery Kąty” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj.  nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

6. Postanowienia ust.1-6 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających wydanie cyfrowe miesięcznika ”LOGO”  w aplikacji zainstalowanej na iPada (pobraną z App Store, Google Play i Samsung Apps) i tablety z systemem Android (pobranej z Google Play). Realizacja kuponu odbywa się poprzez:- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję „wygeneruj kupon”;- wykorzystanie kuponu poprzez opcję „zrealizuj kupon” na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne (tablet)  może pozostawać w trybie off-line podczas realizacji kuponu. § 3Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.

§ 4

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania.

2. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi  rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

§ 5

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania leżące po stronie osób trzecich.

2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.czterykaty.pl.