Regulamin konkursu "Jakie to kwiaty?" ("Regulamin")

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Jaki to kwiat?", zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.e-ogrody.pl, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 26 września 2011 roku do 3 października 2011 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie, jest zarejestrowanie się w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 28 września 2011 od godziny 8:00 do 5 października 2011 roku do godz. 23:59:

zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

aktywować swój profil, o ile nie jest już aktywowany,

poprzez opcję "Wyślij wiadomość" dostępnej na profilu "konkurs_redakcyjny" w Serwisie, przesłać prawidłowe odpowiedzi na pytania zamknięte wskazane na stronie konkursowej w Serwisie.

2. Jeden uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną wiadomość zawierającą odpowiedzi konkursowe bez względu na ilość posiadanych profili użytkowników. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość, za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedzi konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanych przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. Pierwszym 10 (dziesięciu) uczestnikom spełniającym warunki określone w ust. 1 powyżej, którzy prześlą poprawnie odpowiedzi, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 7 października 2011 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu oraz na adres profilu użytkownika w Serwisie.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

5. NAGRODY.

1. Nagrodami dla kolejnych dziesięciu uczestników określonych w § 4 ust 2 Regulaminu są komplety zawierające cztery opakowania cebulek kwiatów - przy czym jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę (komplet) wskazaną w niniejszym ustępie.

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Jakie to kwiaty" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.