Regulamin konkursu Magazynu "Magnolia" na najpiękniejszy balkon.

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagród jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem 59944, kapitał zakładowy 50 937 386,00 PLN, wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwana w Regulaminie "Organizatorem".

Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.e-ogrody.pl/ Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zgłoszenia swego udziału w konkursie osiągną pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z Organizacją Konkursu bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych pracowników i współpracowników Organizatora.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu, w terminie od 21 maja do 27 czerwca 2013 r. przesyłają do "Agory" fotografie balkonów (dalej, jako "Prace konkursowe"). Prace konkursowe należy przesyłać na adres poczty elektronicznej balkon@agora.pl. Dla ważnego zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć treści e-maila swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie miejscowości, w której znajduje się uwieczniony na Pracy konkursowej balkon. Zdjęcie może być w formacie pionowym lub poziomym. Praca konkursowa winna być zapisana w formacie TIF lub PDF lub jpg o objętości nie większej niż 20 MB.

Termin zgłoszenia, o którym mowa powyżej, uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca zdjęcie zostanie odebrana przez serwer poczty elektronicznej Agory do 27 czerwca 2013 r. do godz. 23:59.

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.

Aktualizacja nadesłanych fotografii w Galerii Konkursowej na stronie www.e-ogrody.pl następować będzie w dni powszednie tj. poniedziałek-piątek w godzinach 11-17

Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

przedstawione przez Uczestnika zdjęcie jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-e) poniżej;

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Agorę opracowania zdjęcia (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania Prac konkursowych przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;

wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej Pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania Pracy konkursowej (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę dzienniku "Gazeta Wyborcza" (w tym w wybranych przez Agorę dodatkach do "Gazety Wyborczej" i jej wydaniach lokalnych), magazynie "Magnolia" oraz w serwisach internetowych Organizatora;

udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenia zdjęcia, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania egzemplarzy zdjęcia do obrotu,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie zdjęcia do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności Gazety Wyborczej oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych,

- publikowanie zdjęcia, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy "Gazety Wyborczej" oraz magazynu "Magnolia".

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości zdjęcia, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.

zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej" oraz jej dodatków, a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika, a także wizerunków osób uwiecznionych w Pracy konkursowej;

w przypadku, gdy uwieczniony w pracy konkursowej balkon nie jest jego własnością - posługiwanie się jego fotografią w sposób opisany w Regulaminie przez Uczestnika i Organizatora nie naruszy prawnie chronionych dóbr osób trzecich, a w szczególności prawa do prywatności.

Konkurs prowadzony jest odrębnie dla 21 (dwudziestu jeden) regionów Polski, przy czym Organizator samodzielnie i nieodwoływanie przypisuje Prace konkursowe do jednego regionów, na podstawie informacji o z e-maila o miejscowości, w której położony jest balkon.

Konkurs prowadzony jest w regionach położonych wokół następujących ośrodków miejskich: Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Płock, Olsztyn. Białystok, Radom, Warszawa, Kilce, Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Lublin, Częstochowa.

§ 4. Głosowanie. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Organizator publikuje prace konkursowe w Internecie pod adresem www.e-ogrody.pl/ opatrując je numerami porządkowymi.

Głosowanie na Prace Konkursowe odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem SMS-ów. Dla osób głosujących został przydzielony numer 72069 SMS w treści winien zawierać prefiks przydzielony dla każdego z regionów opisanych w §3 ust. 5 i 6 Regulaminu oraz numer porządkowy Pracy konkursowej, na którą jest oddawany głos. Koszt jednego SMS-a to 2,46 złotych brutto, tj. z VAT. Serwis SMS-owy będzie czynny 21 maja godz. 00:01 do 24 lipca 2013 r. do godz. 23:59

Głosowanie na Prace Konkursowe odbywać się będzie w dwóch etapach:

Od 21 maja do 16 lipca 2013 roku. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze głosowania wyłonione zostaną prace w liczbie po 8 (osiem) prac z każdego z 21 (dwudziestu jeden) regionów opisanych w §3 ust. 5 i 6 Regulaminu, które otrzymały największą liczbę głosów (wiadomości SMS). Łącznie 168 (sto sześćdziesiąt osiem) wyłonionych w głosowaniu prac określanych będzie, jako "Prace finałowe".

Od 17 lipca do 24 lipca 2013 roku. Spośród 168 (stu sześćdziesięciu ośmiu) Prac finałowych, wybór Prac wyróżnionych w konkursie następuje odrębnie, po jednej dla każdego z regionów opisanych w §3 ust. 5 i 6 Regulaminu. Wybór 21 (dwudziestu jeden) najpiękniejszych balkonów nastąpi na podstawie raportu operatora z przesłanych SMS-ów. W każdym regionie zwycięży jedna Praca konkursowa, która otrzyma największą ilość SMS-ów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu SMS nadanego przez zakończeniem głosowania, lecz doręczonego po jego zamknięciu.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi pomiędzy 25 lipca a 29 lipca 2013 r. w serwisie www.e-ogrody.pl/

Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolną ilość Prac konkursowych.

Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie w serwisie www.e-ogrody.pl.

SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania, jak również sms-y zawierające błędną treść niezgodną z ust. 2 nie wezmą udziału w głosowaniu, bez odrębnego zawiadomienia. Z tego tytułu Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów.

§ 5. Nagrody.

Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe wskazane w magazynie "Magnolia" Nr 6/2013 oraz publikacja zwycięskich Prac konkursowych w magazynie "Magnolia", w serwisie internetowym www.e-ogrody.ploraz na łamach lokalnego wydania "Gazety Wyborczej", właściwego dla jednego z regionów wskazanych §3 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Organizator zawiadomi każdego zwycięzcę o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na numer telefonu lub adres e-mail podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adresem podanym przez zwycięzcę w rozmowie telefonicznej lub w odpowiedzi na e-mail zawiadamiający o zwycięstwie.

Wydanie nagrody może nastąpić wyłącznie do rąk zwycięzców Konkursu lub dorosłych domowników. Zgodnie z ich życzeniem mogą być wysłane pocztą na podany adres lub odebrane osobiście w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie

W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na e-maila Organizatora lub telefon zwycięzcy od Organizatora, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w ciągu 5 dni od jego wysłania, jak również w przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 30 dni od dnia wskazanego przez Organizatora jako dzień odbioru nagrody, prawo zwycięzcy do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości ich zamiany na jakąkolwiek nagrodę rzeczową lub pieniężną.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Agory na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa, dopiskiem "Dział Marketingu", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla wpływu reklamacji do siedziby Organizatora).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

Nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Przez zgłoszenie swego udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.).

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie zdjęcie, w okresie od podania tych danych Agorę i Organizatorowi przez Uczestnika, do końca licencji, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 4 litera d).

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jury są uprawnione nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.