Kto zapłaci za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta?

Nasza działka graniczy z lasem i już kilkakrotnie dziki zniszczyły nasze uprawy warzyw. Czy należy nam się jakieś odszkodowanie? Pyta: Jakub Graczyk

Wojciech Słomka: O wypłatę odszkodowań mogą się ubiegać wszyscy właściciele gruntów, których działki mają charakter rolny. Skargę dotyczącą zniszczenia własności przez dzikie zwierzęta należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia szkody. O odszkodowanie występujemy do miejscowe- go obwodu łowieckiego. Jeśli szkód dokonały zwierzęta niechronione, rekompensatę powinny wypłacić Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasów Państwowych (w przypadku leśnego obwodu łowieckiego) lub zarząd województwa (w przypadku polnego obwodu łowieckiego).

Natomiast w przypadku gdy szkód dokonały zwierzęta chronione przepisami prawa polskiego, sprawa leży bezpośrednio w gestii Skarbu Państwa. Ponadto Skarb Państwa jest zobowiązany do rozpatrzenia skarg i wypłaty odszkodowań, kiedy szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną zostały dokonane na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Jeżeli właściciel terenu jest świadomy możliwości wystąpienia zniszczeń, a pomimo to uprawia rośliny, może nie otrzymać rekompensaty. Ponadto odszkodowanie nie należy się w następujących sytuacjach: kiedy właściciele terenu doświadczyli szkody w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu zbioru płodów rolnych, jeśli właściciele terenu odmówili dzierżawcy lub zarządowi obwodu łowieckiego montażu urządzeń lub wykonywania zabiegów zapobiegających szkodom, gdy właściciele złożyli płody rolne w kopce, stogi i sterty w sąsiedztwie lasu oraz w przypadku kiedy właściciele danych upraw rażąco naruszyli zasady agrotechniczne. Odszkodowania nie uzyskają też osoby, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych.

Sposoby szacowania szkód i wypłacania odszkodowań za straty w uprawach określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010 r. "w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych". W razie powstania sporu dotyczącego wysokości odszkodowania strony tego sporu mogą zwrócić się do wójta (na terenach wiejskich), burmistrza lub prezydenta miasta o pomoc w mediacjach albo wystąpić na drogę sądową.

DZIKI ryją ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Gdy dostaną się do ogrodu, niszczą rosnące tu warzywa i kwiaty.

Fot. SHUTTERSTOCK

Sarny (na zdjęciu rogacz, czyli samiec) obgryzają młodą korę z drzew, zające zaś zjadają młode gałązki i zielone części roślin. Najlepiej nie dopuścić, by dostały się do ogrodu, stawiając mocne i szczelne ogrodzenie, a dodatkowo owijać drzewka specjalną siatką ochronną.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.