Nowe okno dachowe VELUX GZL - z możliwością instalacji elektrycznego otwierania i czujnika deszczu

W pierwszej połowie marca odbyła się premiera oferty VELUX na nowy sezon budowlany. VELUX zaprezentował pełną gamę okien dachowych Nowej Generacji, które zastępują wcześniejszą ofertę firmy. Wśród nich znacznie ulepszoną wersję jednego z najpopularniejszych modeli okien VELUX - GZL. Nowe okno zapewnia więcej światła dziennego i większy komfort użytkowania w wyjątkowo korzystnej cenie

Najnowszy GZL do łą cza do gamy okien Nowej Generacji i jest idealnym rozwi ą zaniem dla klientów, którzy oczekuj ą wysokiej jako ś ci w dobrej cenie. Wykonany jest z dbałością o każdy detal z drewna laminowanego i wyposażony w energooszczędną szybę hartowaną i powłokę niskoemisyjną. W nowym oknie dachowym VELUX dzi ę ki zw ęż eniu profili okiennych i zmienionej konstrukcji uchwytu powierzchnia szyby zwi ę kszy ł a si ę nawet o 10 %, to spowodowa ł o, ż e są to okna nowoczesne i eleganckie. Przez nowe okna GZL do wn ę trza wpada wi ę cej ś wiat ł a s ł onecznego, które nie tylko o ś wietla, lecz tak ż e ogrzewa pomieszczenie. Łą cz ą c dobre w ł a ś ciwo ś ci izolacyjne ze zwi ę kszonymi korzy ś ciami p ł yn ą cymi z pasywnego pozyskiwania energii s ł onecznej, okna dachowe VELUX Nowej Generacji maj ą korzystny bilans energetyczny. Nie bez znaczenia jest te ż fakt, ż e lepsze do ś wietlenie budynku przek ł ada si ę na popraw ę samopoczucia i zdrowia osób, które w nim mieszkaj ą i pracuj ą . Mo ż na to doceni ć przede wszystkim zim ą , gdy dni s ą bardzo krótkie. Zagadnienie bilansu energetycznego z okazji prezentacji nowej oferty firma VELUX zobrazowała w przystępny sposób w krótkiej animacji .

Nowe obrotowe okno dachowe VELUX GZL wyst ę puje w dwóch wersjach otwierania: z uchwytem w górnej cz ęś ci skrzyd ł a lub klamk ą na dole (typ B), dzi ę ki czemu znajdzie zastosowanie niemal przy ka ż dej konstrukcji poddasza z dachem skośnym i w każdym pomieszczeniu. Górne otwieranie jest rekomendowane, gdy dolna krawędź okna znajduje się na wysokości około 90-130 cm od podłogi, zaś dolne będzie wygodniejsze, gdy okno zainstalujemy wyżej. Jeżeli nie jesteś pewny, który sposób otwierania okna dachowego jest optymalny do Twojego domu obejrzyj animację .

Równie wa ż na dla klimatu pomieszcze ń jest prawidłowa wentylacja . W oknach GZL Nowej Generacji na górze skrzydła umieszczono nowy ergonomiczny uchwyt otwierający zintegrowany z klap ą wentylacyjn ą , zaś w oknach otwieranych klamką na dole - nowoczesny dwustopniowy nawiewnik usytuowany na górze. Kontrolę ilości wpadającego powietrza, a także wietrzenie nawet wtedy, gdy pada deszcz i okno jest zamkni ę te. Dzi ę ki wbudowanemu wymiennemu filtrowi do domu nie dostan ą si ę niechciane owady i kurz.

Nowo ś ci ą w przypadku typu GZL jest mo ż liwo ść późniejszego zainstalowania elektrycznego systemu sterowania z dotykowym panelem sterującym, łącznie z programowaniem okna. To rozwi ą zanie znacz ą co podnosi komfort u ż ytkowania, zw ł aszcza przy oknach umieszczonych wysoko i pełniących funkcję doświetlającą. Elektryczne sterowanie VELUX to również czujnik deszczu, czyli automatyczne zamknięcie okna już po pierwszych spadających kroplach.

Podobnie jak wcze ś niej, tak ż e na nowych oknach GZL mo ż na samodzielnie, w zaledwie kilka minut zainstalować np. rolety czy ż aluzje.

Więcej o:
Copyright © Agora SA