Kierowanie budową

Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym.

Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Dokument ten nakłada na inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa osobie z odpowiednimi uprawnieniami - kierownikowi budowy. Zależnie od tego jak organizujemy proces budowania, o kierownika musimy postarać się sami lub zapewni go wykonawca w ramach umowy. Niemniej kierownik budowy jest zawsze odpowiedzialny przed inwestorem i nadzorem budowlanym za dopełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa budowlanego. Nie znaczy to jednak że kierownik sprawdza wszystko, dba o nasze interesy, proponuje optymalne rozwiązania. Rzecznikiem inwestora na budowie jest bowiem inspektor nadzoru inwestorskiego, którego możemy - ale nie musimy zatrudnić, aby czuwał on nad jakością robót, rozwiązywał ewentualne problemy techniczne i optymalizował koszty.

Obowiązki inwestora

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace przygotowawcze na terenie budowy np. wytyczenie geodezyjne czy niwelację terenu, musimy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót przynajmniej na 7 dni przed tym terminem. Zgłoszenia dokonujemy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (na pobranym druku) dołączając do niego:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

- jego zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jego sporządzenia wymaga sposób prowadzenia robót.

Zgłoszenia nie wymaga budowa ogrodzenia od strony sąsiadów - gdy zechcemy wcześniej, nawet przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - odgrodzić się od nich, natomiast aby postawić ogrodzenie od strony ulicy, musimy dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym na 30 dni przed rozpoczęciem robót.

Obowiązki kierownika

Formalnie kierownik budowy jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie placu budowy. Zobowiązany jest także do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, stosowania się do zaleceń nadzoru budowlanego, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenia protokółu zakończenia budowy. Uczestniczy więc w procesie inwestycyjnym od początku budowy do jej końca. Oczywiście kierownikiem prowadzącym cały cykl budowlany nie musi być stale ta sama osoba, ale zmiana kierownika budowy wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu w inspektoracie nadzoru budowlanego i złożenia nowego oświadczenia o przejęciu tych obowiązków przez kolejną osobę. Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego. Formalnie przy wykonywaniu innych prac niż konstrukcyjne np. instalacji wewnątrz domu, nad ich prawidłowym wykonaniem powinien czuwać inny kierownik robót posiadający uprawnienia z tej specjalizacji. Jednak w praktyce, ze względu na prosta budowę instalacji w domach jednorodzinnych, wymóg ten nie jest rygorystycznie przestrzegany.

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika budowy określa Prawo Budowlane, a najważniejsze z nich to:

- prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika)

- zabezpieczenie terenu budowy,

- kierowanie robotami zgodnie z projektem i zasadami bezpieczeństwa pracy

- wstrzymanie robót w razie wystąpienia zagrożenia

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Jeśli kierownik posiada również uprawnienia w zakresie projektowania, może on samodzielnie nanosić zmiany w projekcie, które nie wymagają uzyskania zgody organu który wydał pozwolenie na budowę.

Skąd wziąć kierownika

Większe firmy budowlane, którym zlecamy np. wykonanie stanu surowego budynku, zapewniają często również własnego kierownika budowy. Rozwiązanie takie, choć wygodne dla inwestora, może jednak w przyszłości przysporzyć problemów. Przede wszystkim kierownik "od wykonawcy" będzie dbał głownie o jego interes, co nie zawsze musi być zbieżne z korzystnym rozwiązaniem dla inwestora. Bywa, że kierownik zleca wykonanie robót, które obiektywnie nie są potrzebne lub proponuje technologię wygodną dla wykonawcy, ale droższą. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych, najczęściej nie odwiedza on już budowy i dalsze prace praktycznie prowadzone są bez jakiegokolwiek nadzoru. Również uzyskanie wpisów dokumentujących postęp prac jak też protokołu o zakończeniu budowy może okazać się trudne, gdy kierownik zamieszkuje w odległym rejonie kraju. W takiej sytuacji zmuszeni będziemy do zatrudnienia następnej osoby co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Lepszym rozwiązaniem będzie więc znalezienie własnego kierownika budowy (najlepiej z najbliższej okolicy), który poprowadzi budowę od początku do końca. Warto też ustalić zakres obowiązków - czy ma to być tylko kierowanie, czy również nieformalny nadzór nad jakością prowadzonych robót. Rozszerzony zakres obowiązków nie może jednak wchodzić w kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego. Przepisy zabraniają bowiem łączenia tych funkcji, a także zobowiązują do posiadania odpowiednich uprawnień w zakresie nadzoru. Nic jednak nie zabrania skorzystania z fachowej wiedzy i doświadczenia kierownika budowy w zakresie wychodzącym poza jego podstawowe obowiązki.

A może inspektor nadzoru inwestorskiego?

Oczywiście możemy również zdecydować się na formalne zatrudnienie niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego. Fakt ten musimy zgłosić w powiatowym inspektoracie, dołączając wymagane zaświadczenia. Inspektor ma wtedy prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy dotyczących zastrzeżeń i zaleceń co do sposobu prowadzenia robót, sprawdzania jakości prac i użytych materiałów, a także rozliczenia kosztów budowy, ale szczegółowy zakres prowadzenia nadzoru należy określić w umowie.

Więcej o:
Copyright © Agora SA