Dotacje do kolektorów słonecznych - sprawdź ile możesz dostać pieniędzy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do wspomagania ciepłej wody użytkowej.

Kto może dostać dotacje

O dotacje mogą się ubiegać beneficjenci czyli osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty mieszkaniowe - instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).

Uwaga!

Dotacja przeznaczona jest dla osób lub wspólnot posiadających własne źródło ciepła czyli np. własną kotłownię w budynku jedno- lub wielorodzinnym lub kotłownię osiedlową, a nie korzystających z komunalnych źródeł.

Kredyt z dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej

Jeśli część powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane (patrz niżej) pomniejsza się proporcjonalnie do całkowitej powierzchni budynku

Forma dofinansowania

Pieniądze udzielane są jako dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na kolektory słoneczne w banku współpracującym z NFOŚiGW w ramach tego projektu. Wysokość kredytu określana jest na podstawie kosztorysu, jednak dotacje, wyliczane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych (faktury).

Wysokość dotacji

Udzielane dotacje są wynikiem dwóch warunków:

- wysokość dotacji to 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych (patrz poniżej) przedsięwzięcia,

- jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej zainstalowanych kolektorów słonecznych.

Co to są koszty kwalifikowane:

a) Koszt projektu budowlano-wykonawczego

b) Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów (kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)

c) Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 14334 (nie jest wymagane)

d) Koszt montażu kolektorów słonecznych

e) Koszt zapłaconego podatku VAT

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Składanie wniosków:

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski można składać w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Są to:

Procedura postępowania:

-1. Inwestor (osoba fizyczna lub wspólnota) składa w Banku wniosek o udzielenie kredytu wraz z wnioskiem o dotację do tego kredytu, kosztorysem i projektem - o ile jest on wymagany przez bank.

-2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków następuje podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Bankiem.

-3. Kolejnym etapem jest realizacja oraz odbiór Inwestycji.

-4. Po zakończeniu prac Inwestor przedstawia dokumenty wymagane przez Bank (m. in. faktury oraz protokół odbioru).

-5. Po przeanalizowaniu dokumentów Bank wypłaca środki bezpośrednio na konto firmy instalacyjnej.

-6. Na koniec Bank występuje do NFOŚiGW o częściową spłatę kredytu w odniesieniu do wykorzystanej kwoty kredytu.

Uwaga! NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne spełniały normy jakości EN-12975-2, posiadały aktualne (nie starsze niż 5 lat) deklaracje zgodności lub europejski certyfikat Solar Keymark. Ten certyfikat musi być przetłumaczony na język polski.

Montaż instalacji

Montażu może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z trzech poniższych wymagań:

1. Może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. posiada uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych *

lub

2. Posiada świadectwo kwalifikujące / uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 *

* jednocześnie musi posiadać certyfikat /świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji, wydane przez producenta kolektorów słonecznych.

lub

3. Jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych.

Obliczanie dotacji na przykładzie zestawu solarnego Junkers:

Zestaw FO1L2THI71 -Classic FKB (2 szt.)

Łączna powierzchnia kolektorów: 2 x 2,37m2= 4,74m2

Koszt kwalifikowany wynosi: 4,74 x max koszt kwalifikowany ( 2 500 zł/m2 ) = 11 850 zł (brutto)

Od kwoty 11 850 zł odliczamy dotację w wysokości 45% = 5 332,5 zł

Do spłacenia pozostaje nam:

12 191,46 zł brutto (cena katalogowa) -5 332,5 zł = 6 858,96 zł

Wyszczególnienie

Koszt zakupu kolektorów z montażem (brutto) - kwota kredytu 15 000 zł

Koszt oprocentowania + prowizja banku(12 rat) ok. 800 zł

Dotacja państwa (od kosztów kwalifikowanych) 5332 zł

Niestety, od dotacji trzeba zapłacić podatek dochodowy, który nieco zmniejsza rzeczywisty zwrot kosztów

Skomplikowane procedury mogą zniechęcić każdego. Na szczęście są firmy - np. JUNKERS, które pomagają w ich pokonaniu. Po dokładniejsze informacje i pomoc we wszystkich formalnościach można dzwonić: Infolinia: 0 801 600 801

lub pisać: Junkers-dotacje@pl.bosch.com

Więcej o: