REGULAMIN KONKURSU serwisu czterykaty.pl pod tytułem "Usiądź modnie i wygodnie"

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Usiądź modnie i wygodnie" ("Konkurs").

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody w nim określonej jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 6 czerwca 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku za pośrednictwem serwisu Organizatora dostępnego pod adresem https://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html zwanego dalej "Serwisem".

5. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) mogą być publikowane w serwisie czterykaty.pl w toku Konkursu oraz w ramach ogłoszenia jego wyników.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Uczestnicy przystępują do Konkursu przesyłając e-mail na adres: konkursczterykaty@agora.pl w temacie wpisując: KONKURS "Usiądź modnie i wygodnie", zaś w jego treści - odpowiedź na pytanie: imieniem jakiego króla został nazwany styl, do którego nawiązuje krzesło Siesta Elisabeth? oraz hasło reklamowe dla serwisu czterykaty.pl.

3. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania), numer telefonu kontaktowego.

4. Kompletne zgłoszenie, zawierające dane o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, należy przesłać w terminie przyjmowania zgłoszeń określonym w §1 ust. 4 Regulaminu.

5. Zgłoszenia niekompletne lub takie, które wpłyną do Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Każdy z uczestników może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Spośród zgłoszeń konkursowych przesłanych zgodnie z zasadami §2 i §3 Regulaminu jury Konkursu wyłoni 1 (jednego) zwycięzcę, którego odpowiedź na pytanie zostanie uznana za poprawną i hasło reklamowe za najciekawsze.

2. Nagrodą w konkursie jest zestaw 4 (czterech) krzeseł z poliwęglanu Siesta Elizabeth.

3. Organizator wyśle do zwycięzcy w Konkursie informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres e-mail, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe, najpóźniej do dnia 15 lipca 2012. a zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: konkursczterykaty@agora.pl w temacie wpisując: Wygrana w Konkursie "Usiądź modnie i wygodnie" w terminie 14 dni od zawiadomienia o wygranej.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 2, zostanie wysłana zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika w terminie do 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku gdy przesyłka z nagrodą zostanie zwrócona do Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 6 Regulaminu bądź nie skontaktował się w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.

6. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody postawionej mu do dyspozycji w okresie 14 dni od jej nadania, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych i adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowany przez Organizatora na stronie www.czterykaty.pl w terminie do 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców, wskazanej w ust. 3.

9. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem: "KONKURS serwisu www.czterykaty.pl Usiądź modnie i wygodnie" w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, lecz nie później niż do 15 sierpnia 2012 - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czterykaty.pl.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny z chwilą zamieszczenia go na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem, że jego zmiany nie wpłyną na prawa nabyte uczestników Konkursu.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2012 r.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.