REGULAMIN KONKURSU Cztery Kąty 11/2012

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Cztery Kąty 11/2012 (zwany dalej "Konkursem").

Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Cztery Kąty" i właścicielem serwisu www.czterykaty.pl.

Fundatorami nagród w Konkursie są:

3.1. Organizator w odniesieniu do nagród wskazanych w § 4 ust. 6 a) c) i e), oraz

3.2. Fast Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-241), ul. Przedpole 1, będącą płatnikiem VAT, NIP 525-233-26-55, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000234825, REGON 140120916, w odniesieniu do nagrody wskazanej w § 4 ust. 6 b)

3.3. TJX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 329191, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł wpłacony w całości, NIP 701-018-09-87 - w odniesieniu do nagrody wskazanej w § 4 ust. 6 d).

Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 października 2012 roku, od godziny 8.00 do dnia 15 listopada 2012 roku do godziny 23.59.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przedstawienie propozycji hasła reklamowego dla miesięcznika "Cztery Kąty" zgodnie z warunkami opisanymi w § 3.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając SMSa (krótką wiadomość tekstową) o treści: CK(kod przypisany do wybranej przez siebie nagrody)_np. CKbee.hasło na numer 7268 (koszt jednego SMS-a to 2 zł bez VAT, a 2,46 zł z VAT).

Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce", nie używając spacji w treści kodu.

W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek ani spacji. Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków.

SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda, bez względu na ilość przesłanych SMSów.

Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

Komisja konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

4. Zwycięzcami Konkursu zostaje 21 Uczestników, których propozycje haseł zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze.

5. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 14 dni po zakończeniu konkursu (tj. do 30 listopada 2012 r) wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 2,46 zł brutto), w terminie 24 godzin od chwili wysłania przez Operatora SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody.

6. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest łącznie 21 nagród:

2 zestawy krzeseł Siesta Bee (kod nagrody: CKbee.hasło)

2 urządzenia Soda Straem (kod nagrody: Cksoda.hasło)

1 ekspres do kawy De'Longi EC850M (kod nagrody: CKDelonghi.hasło) oraz nagroda pieniężna w kwocie 166,5 zł, która nie będzie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie przeznaczona na podatek dochodowy od wygranych w konkursach i uiszczona przez Organizatora

15 kart podarunkowych TKMaxx (kod nagrody: CKTKMaxx.hasło)

1 zestaw Kenwood: czajnik i toster czerwonej serii kMix (kod nagrody: CKkmix.hasło).

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.czterykaty.pl w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu, wskazanej w § 1 ust. 4.

§ 5 Przesyłanie Nagród

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 5 w terminie do dnia 15 stycznia 2013r.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Cztery Kąty numer 11/2012", w terminie 21 dni od daty przesłania nagród - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego),

Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

W zakresie jakości i zgodności z przyrzeczeniem nagród, o których mowa w §4 ust. 6 b) i d) podmiotami właściwymi do rozpatrywania reklamacji są fundatorzy, wskazani w §1 pkt.3.2 i 3.3 Regulaminu. Warunki składania reklamacji tym podmiotom są analogiczne do wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z wykorzystaniem haseł przez Organizatora w zakresie publikacji wyników Konkursu oraz w zakresie wskazanym pod lit. c);

udzielają Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanego przez siebie hasła, od dnia opublikowania listy nagrodzonych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń do liczby wykorzystań, w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania miesięcznika "Cztery Kąty" oraz serwisu www.czterykaty.pl.

§ 8 Postanowienia Końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.czterykaty.pl.

Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 października 2012 roku.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.