REGULAMIN KONKURSU SMSowego Dom & Wnętrze 5/14

REGULAMIN KONKURSU SMSowego   Dom & Wnętrze 5/14

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Dom&Wnętrze Nr 5/14 (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dom & Wnętrze" i właścicielem serwisu www.domiwnetrze.pl.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 kwietnia  2014 roku, od godziny 12:00 do dnia 26 maja 2014 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie sms-a z propozycją hasła reklamowego dla  miesięcznika Dom&Wnętrze (zwane dalej "Hasłem reklamowym"). Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. wysłanie SMS z hasłem konkursowym) Uczestnik Konkursu - w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w SMS  oświadcza, że:

przedstawiony przez Uczestnika utwór jest dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.domiwnetrze.pl i portalu www.gazeta.pl oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.gazeta.pl oraz serwisu www.domiwnetrze.pl, a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;

wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika utworu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach magazynu "Dom i Wnętrze", w nakładach do 200.000 egzemplarzy oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu do obrotu w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r.;

wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika utworu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych) w materiałach promocyjnych Organizatora publikowanych na łamach czasopism wydawanych przez Organizatora oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej (plakaty, billboard, infoscreens itp.) oraz w materiałach promocyjnych zwielokrotnianych na papierze i kolportowanych w dowolnym nakładzie do nieograniczonego kregu odbiorców (ulotki, broszury itp) oraz w materiałach rozsyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (newslettery);

wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez wskazania autorstwa;

udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do utworu na polach eksploatacji:

- utrwalenia w całości lub części, zwielokrotnienia egzemplarzy utworów dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- utrwalenie i publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej typu back light;

- wprowadzania egzemplarzy utworów w całości lub części do obrotu,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika "Dom i Wnętrze" wydawanego przez Organizatora,

- publikowanie utworu w całości lub w części, w zestawieniach określonych przez Agorę, a także poszczególnych elementów utworu, jego publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w radiu, telewizji, w sieci internet.

Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji.

zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej", jej dodatków oraz wszystkich miesięczników, a także w serwisie internetowym www.domiwnetrze.pl  i portalu www.gazeta.pl imienia oraz nazwiska Uczestnika, celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;

wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w sposób i w zakresie określonym w lit. a) - g);

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając SMSa (krótką wiadomość tekstową) o treści:  SPA.hasło reklamowe dla miesięcznika "Dom&Wnętrze" na numer 7268 (koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT, tj. 2,46 zł z VAT).

Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce".

W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek . Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

5. SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w  §1 ust. 3.  SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS z różnymi hasłami reklamowymi, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru więcej niż jednego Hasła reklamowego przez Organizatora jako zasługującego na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednego hasła przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych Haseł reklamowych o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru Hasła reklamowego (Haseł reklamowych) celem przyznania wszystkich 3 (trzech) nagród.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 Uczestników, których propozycje haseł zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze. 3. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 15 dni po zakończeniu konkursu (tj. 9 czerwca 2014) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 2,46 zł brutto), w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

4. Nadesłanie Haseł reklamowych z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie haseł autorstwa jednej osoby.

5. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

6. Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

Nagrodami dla 3 zwycięzców Konkursu jest trzydniowy pobyt dla dwóch osób w SPA&Resort Dolina Charlotty   do wykorzystania w terminie do 30 listopada 2014 - bez możliwości wydłużenia tego terminu oraz po wcześniejszym ustaleniu i zarezerwowaniu pobytu, w miarę wolnych pokoi

W skład nagrody/pobytu wchodzi:

- 2 noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem

- kolacja  w formie bufetu na 2 dni

- zabiegi w SPA dla dwóch osób (masaż klasyczny 50 min, Rytuał Tajemnicza Wyspa Bali 80 min)

- dodatkowe atrakcje: bilety do ZOO Charlotta,  bilety do Fokarium

9. Organizator nie zwraca kosztów podróży do Spa&Resort Dolina Charlotty oraz kosztów innych posiłków i innych atrakcji niż wymienione w ust. 8 powyżej.

10.  Zwycięzcy otrzymujący nagrody określone powyżej są zobowiązani przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie uiszczenia równowartości  podatku dochodowego od nagrody w kwocie 229 złotych na rachunek bankowy Organizatora NRB: Pekao SA

66 1240 1109 1111 0000 0515 9602.  Do czasu przesłania ww. danych Organizator powstrzyma się od wydania nagrody.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody (vouchery uprawniające do pobytu określonego w §4 ust.8) zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A.,   ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 5/2014 Dom&Wnętrze", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu  - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie Hasła reklamowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy za pośrednictwem sieci internet w serwisie www.domiwnetrze lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.domiwnetrze.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.4. Jury jest  uprawnione nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.

5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  29 kwietnia  2014 roku.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Dom&Wnętrze Nr 5/14 (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dom & Wnętrze" i właścicielem serwisu www.domiwnetrze.pl.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 kwietnia  2014 roku, od godziny 12:00 do dnia 26 maja 2014 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie sms-a z propozycją hasła reklamowego dla  miesięcznika Dom&Wnętrze (zwane dalej "Hasłem reklamowym"). Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. wysłanie SMS z hasłem konkursowym) Uczestnik Konkursu - w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w SMS oświadcza, że:przedstawiony przez Uczestnika utwór jest dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.domiwnetrze.pl i portalu www.gazeta.pl oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.gazeta.pl oraz serwisu www.domiwnetrze.pl, a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika utworu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach magazynu "Dom i Wnętrze", w nakładach do 200.000 egzemplarzy oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu do obrotu w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r.; wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika utworu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych) w materiałach promocyjnych Organizatora publikowanych na łamach czasopism wydawanych przez Organizatora oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej (plakaty, billboard, infoscreens itp.) oraz w materiałach promocyjnych zwielokrotnianych na papierze i kolportowanych w dowolnym nakładzie do nieograniczonego kregu odbiorców (ulotki, broszury itp) oraz w materiałach rozsyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (newslettery);wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez wskazania autorstwa;udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do utworu na polach eksploatacji: - utrwalenia w całości lub części, zwielokrotnienia egzemplarzy utworów dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - utrwalenie i publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej typu back light;- wprowadzania egzemplarzy utworów w całości lub części do obrotu, - rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika "Dom i Wnętrze" wydawanego przez Organizatora,- publikowanie utworu w całości lub w części, w zestawieniach określonych przez Agorę, a także poszczególnych elementów utworu, jego publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w radiu, telewizji, w sieci internet.Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji. zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej", jej dodatków oraz wszystkich miesięczników, a także w serwisie internetowym www.domiwnetrze.pl i portalu www.gazeta.pl imienia oraz nazwiska Uczestnika, celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w sposób i w zakresie określonym w lit. a) - g);

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3. Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając SMSa (krótką wiadomość tekstową) o treści: SPA.hasło reklamowe dla miesięcznika "Dom&Wnętrze" na numer 7268 (koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT, tj. 2,46 zł z VAT).Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce". W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek . Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków ze spacjami.

5. SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 3. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS z różnymi hasłami reklamowymi, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru więcej niż jednego Hasła reklamowego przez Organizatora jako zasługującego na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednego hasła przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych Haseł reklamowych o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru Hasła reklamowego (Haseł reklamowych) celem przyznania wszystkich 3 (trzech) nagród.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 Uczestników, których propozycje haseł zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze.

3. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 15 dni po zakończeniu konkursu (tj. 9 czerwca 2014) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 2,46 zł brutto), w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

4. Nadesłanie Haseł reklamowych z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie haseł autorstwa jednej osoby.

5. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

6. Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Nagrodami dla 3 zwycięzców Konkursu jest trzydniowy pobyt dla dwóch osób w SPA&Resort Dolina Charlotty do wykorzystania w terminie do 30 listopada 2014 - bez możliwości wydłużenia tego terminu oraz po wcześniejszym ustaleniu i zarezerwowaniu pobytu, w miarę wolnych pokoi

W skład nagrody/pobytu wchodzi:- 2 noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem- kolacja  w formie bufetu na 2 dni- zabiegi w SPA dla dwóch osób (masaż klasyczny 50 min, Rytuał Tajemnicza Wyspa Bali 80 min)- dodatkowe atrakcje: bilety do ZOO Charlotta,  bilety do Fokarium

7. Organizator nie zwraca kosztów podróży do Spa&Resort Dolina Charlotty oraz kosztów innych posiłków i innych atrakcji niż wymienione w ust. 6 powyżej.

8. Zwycięzcy otrzymujący nagrody określone powyżej są zobowiązani przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie uiszczenia równowartości podatku dochodowego od nagrody w kwocie 229 złotych na rachunek bankowy Organizatora NRB: Pekao SA66 1240 1109 1111 0000 0515 9602. Do czasu przesłania ww. danych Organizator powstrzyma się od wydania nagrody.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody (vouchery uprawniające do pobytu określonego w §4 ust.6) zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A.,   ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 5/2014 Dom&Wnętrze", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu  - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie Hasła reklamowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy za pośrednictwem sieci internet w serwisie www.domiwnetrze lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.domiwnetrze.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Jury jest  uprawnione nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  29 kwietnia  2014 roku.