Oczka wodne - dofinansowanie. Jak można je uzyskać?

Redakcja
04.02.2021 12:00
Od 1 lipca 2020 roku można się starać o dotację do budowy oczka wodnego w ramach programu "Moja woda", znanego także jako "Oczko wodne plus". Program dotyczy projektów, których celem jest zatrzymanie wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W rezultacie wody opadowe lub roztopowe z konkretnej nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren do studzienek kanalizacyjnych, rowów odwadniających lub na sąsiednie posesje, ale zostaną zebrane w oczku wodnym i wykorzystane przez właścicieli.

Jak zrobić oczko wodne krok po krokuJak zrobić oczko wodne krok po kroku Fot. Shutterstock

Cel programu "oczko plus"

Na początku czerwca 2020 r. prezydent Andrzej Duda przedstawił program "Moja Woda", który ma być jednym z elementów programu walki z suszą. Celem programu, jest ochrona zasobów wody, poprzez zwiększenie retencji na terenie danej posesji, przy budynku jednorodzinnym. Na działkach domów jednorodzinnych, w miejscu opadu wody, mają powstać oczka wodne. Gromadzona w nich woda ma minimalizować ryzyko podtopień w wyniku intensywnych opadów, oraz stanowić zabezpieczenie na wypadek suszy. Przydomowe oczko wodne ma zapewnić, że wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej lub ogólnospławnej, ale zostaną zgromadzone w zbiorniku z możliwością wykorzystania przez właściciela posesji.

Projekt zakłada, że do końca 2024 r. powstanie 20 tys instalacji przydomowej retencji w formie oczek wodnych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie może ubiegać się właściciel domu jednorodzinnego, z jednym zastrzeżeniem; zgromadzona wodaa nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, dotacji wynosi 5 tys złotych, ale nie może stanowić więcej niż 80 proc. kosztów całej inwestycji. Z dotacji finansowany może być m.in. zakup zbiornika retencyjnego, nadziemnego-podziemnego oczka wodnego, przewodów odprowadzających wodę oraz montaż instalacji nawadniających ziemię - w latach 2020-2024.

Koszty kwalifikowane programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Program zakłada możliwość kwalifikowania kosztów już od 1 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że jeśli budowa instalacji rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku, a zakończona w lipcu 2020 roku, to taką dokumentację będzie można złożyć do i uzyskać dotację.

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, budowę, montaż oraz uruchomienie, instalacji takich jak:

 • Przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej
 • Zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny
 • Elementy do budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych
 • Elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem
 • Pompy do oczek wodnych, filtry do oczek wodnych.

Okres trwania programu "Oczko wodne"

Program dofinansowania oczek wodnych, kierowany do właścicieli domów, ma objąć okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ze względu na budżet, który wynosi 100 mln zł., decydująca będzie kolejność składania wniosków do wojewódzkich funduszy.

Warunki dofinansowania programu moja woda

Oczko wodneOczko wodne Fot. Shutterstock

Program moja woda, umożliwia dofinansowanie inwestycji, pod pewnymi warunkami, które wymienione zostały w pkt 7 Programu:

 1. Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW
 2. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych
 3. Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej
 4. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim
 5. Okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia
 6. W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek. Nabór wniosków wystartował 1 lipca 2020 r i potrwa do 30 czerwca 2024 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym. Wnioski składać można w dwojaki sposób:

 • W wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Aby móc skorzystać z tego sposobu, należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wniosek trzeba uwierzytelnić przy użyciu podpisu elektronicznego
 • Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego, oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z Generatora - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.
Więcej o: